Smålands Gille

Aktuellt

12 januari 2018
Årsmöte den 21 februari 2018
 
12 januari 2018
Vårfest på Grand Hotel den 14 april 2018
 
13 maj 2017
Smålands Gilles Stipendium

 

 S t i p e n d i u m

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2017 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2017 eller höstterminen 2017.

Berättigad att söka stipendiet är inskriven studerande vid Jönköping University eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Gillet senast den 22 januari 2018. Ansökan ska sändas till Carl-Gunnar Peterson, Smålands Gille i Stockholm, Ottfjällsvägen 7, 132 42 Saltsjö-Boo.

Ansökan ska insändas i sex (6) exemplar och innehålla uppgifter om den sökande,  examensarbetet samt övriga förhållanden som sökande vill åberopa. Den som erhåller stipendiet kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2018.

Information om stipendiet lämnas av stipendiekommitténs ledamöter Carl-Gunnar Peterson, tfn 08 – 715 71 23, Ann-Britt Bengtsson, tfn 08 – 653 32 58, Lars Gunnar Erlandson, tfn 08 – 612 15 73, Rune Hall, tfn 08 – 560 244 77, Gert Knutsson, tfn 08 – 668 80 57 och Per Kronström, tfn 08 – 663 91 48.

Stockholm den 9 maj 2017

På styrelsens vägnar

Alf Eckerhall                                               Carl-Gunnar Peterson

Ålderman                                                Ordförande i stipendiekommittén