Smålands Gille

Aktuellt

23 maj 2018
Kungörelse av stipendium

Smålands gille i Stockholm utlyser för år 2018 ett stipendium på trettiotusen kronor.

Kungörelse av stipendium 2018

 
23 maj 2018
GDPR

Information till samtliga medlemmar i Smålands gille i Stockholm om hantering av personuppgifter

Nya EU-regler gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation). Den skall säkerställa att företag och organisationer hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Medlemskapet är det avtal som innebär att du får tillgång till den verksamhet som Gillet bedriver från tid till annan med utgångspunkt från sina stadgar. Gillet behöver för detta naturligen vissa uppgifter såsom namn, adress, e-postadress, födelseår, betalningsdag för medlemsavgiften, allt för att kunna administrerar Gillets verksamhet.

Förordningen kräver medlemmarnas samtycke till att Gillet lagrar och använder dessa personuppgifter. Eftersom du på frivillig basis redan har meddelat dina befintliga kontaktuppgifter för publicering i Gillets medlemsmatrikel och därmed är registrerad mottagare av Gillets medlemsutskick, så behöver inte förnyat samtycke inhämtas, utan du informeras på detta sätt om hur de aktuella uppgifterna kommer att hanteras framdeles. Alla personuppgifter som du meddelat hanteras och lagras av Gillets personuppgiftsansvarige och förvaras säkert. Adressuppgifterna delas inte med någon utomstående. Gillet är personuppgiftsansvarig och Gillets styrelse är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker på korrekt vis.

Du har enlig Förordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Gillet, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om uppgifter om dig som Gillet behandlar.

Det är viktigt att du som medlem meddelar Gillet när dina uppgifter förändras. Det är angeläget att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast.

Vidare har du också rätt att begära radering av dina uppgifter i Gillets register – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats.

Vid frågor om Gillets hantering av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter vänligen kontakta Gillets styrelse.

Organisationsnummer är 802003-1079

Stockholm den 22 maj 2018

Alf Eckerhall

Ålderman i Gillet